Nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
Regulamin naboru kliknij aby pobrać

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający:  Beata Prus

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko pracy:

specjalista ds. księgowości i kadr

w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu, ul. Karpacka 3 w wymiarze 1 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
  • ma obywatelstwo polskie,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości (pożądane wykształcenie wyższe i co najmniej 4 –letni staż pracy w księgowości)
  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prawa pracy i prawa oświatowego
  • znajomość obsługi komputera,
 2. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
  • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy Progman, bankowość elektroniczna, Płatnik, PFRON),
  • nienaganna opinia,
 3. Predyspozycje osobowościowe:
  • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • systematyczność,
  • uczciwość,
  • dokładność,
  • komunikatywność,
  • Staranność,
  • kreatywność w działaniu,
  • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych oraz sporządzanie list płac sporządzanie list płac
  • naliczanie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków: chorobowych, opiekuńczych
   i macierzyńskich
  • sporządzanie informacji PIT-11 i PIT-40 od wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji rocznych PIT-4 R i PIT-8 AR.
  • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • wystawianie faktur oraz prowadzenie ich rejestru.
  • sporządzanie przelewów oraz wypłat gotówkowych w systemie bankowości elektronicznej na podstawie podpisanych i zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.
  • prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw osobowych.
  • sporządzanie dokumentów dotyczących stosunku pracy dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych.
  • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.
  • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
  • prowadzenie rejestru urlopów.
  • prowadzenie miesięcznych list obecności pracowników.
  • prowadzenie ewidencji pracowników.
  • kompletowanie dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.
  • prowadzenie innych dokumentów kadrowych takich, jak: świadectwa pracy, nagrody jubileuszowe, książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, przestrzeganie aktualności badań lekarskich i szkoleń bhp.
  • prowadzenie sprawozdawczości kadrowej do GUS i PFRON.
  • wykonywanie innych prac niewymienionych wyżej, a wynikających z charakteru pracy oraz wszystkich innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.
 5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
  • dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),
  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  • podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
  • kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach.
  • kserokopie świadectw pracy.
  • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne.
 6. Warunki pracy na danym stanowisku:
  pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu, ul. Karpacka 3.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs – specjalista ds. księgowości i kadr”,  w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr107, 62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3 w terminie do 30.06.2022r. w godz. 8.00-15.00.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sp10.kalisz.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu

udostępniający: Beata Prus
wytwarzający / odpowiadający:  Beata Prus

Początek strony