ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
Zasady udostępniania informacji publicznej przez Szkołę Podstawową nr 10 w Kaliszu określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1764 ze zmianami).
Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku stosownie do art. 13 ust 1. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 13 ust. 2.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu, na podstawie art. 15 ust. 1, ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym w związku ze wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust. 2 w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, albo wycofa wniosek.
Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu uniemożliwią udostępnienie informacji według żądania wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnej z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone stosownie do art. 14 ust 1 i 2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Szkołę Podstawową nr 10 w Kaliszu następuje w drodze decyzji, zgodnie z art. 16 ust 1.

Załącznik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający: Beata Drzewiecka

Początek strony